Technológie a služby

Bio septik - hranatý

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Biologický septik plastový - hranatý BS-H
 Biologický septik plastový hranatý BS-H

    Biologický septik je zariadenie na čistenie splaškových odpadových vôd. Septik ako jediný čistiaci stupeň je možné použiť len po predchádzajúcom súhlase príslušného vodoprávneho orgánu pre objekty najviac s 20 osobami. Je vhodný predovšetkým pre predčistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov, rekreačnýcch zariadení a menších prevádzok pred vypustením do kanalzačnej siete, alebo pred ďalším (druhým) stupňom čistenia odpadových vôd, akým môže byť napríklad biofilter skrápaný, alebo zemný filter. Vhodný je hlavne v zariadeniach, kde nie je vhodné využitie malej aeróbnej biologickej čistiarne odpadových vôd - v objektoch, ktoré nie sú celoročne využívané, alebo tam, kde nie je dostupný zdroj elektrickej energie. 

     Hranatý septik tvorí samonosná vodotesná plastová nádrž v tvare hranola, zváraná z konštrukčných stenových prvkov z integrálneho  polypropylénu, rozdelená prepážkami na tri komory. Jednotlivé komory septika sú navzájom oddelené priečkami a nornými stenami. Splašková voda je do septika privádzaná pripojovacím kanalizačným potrubím priemeru 110 až 160 mm. Čistenie vody prebieha na princípe usadzovania a anaeróbneho procesu za pomoci anaeróbnych baktérií, ktoré obsahuje splašková voda. Vyčistená voda je odvádzaná najčastejšie cez druhý stupeň čistenia do recipientu, nepriepustnej dažďovej kanalizácie, alebo do priesaku cez vhodný vsakovací systém. Prístup do jednotlivých komôr septika umožňujú dva prielezy o rozmeroch 600 x 600 mm vybavené pachotesnými poklopmi. Umožňujú kontrolu hladín v jednotlivých komorách a súčasne slúžia k odčerpávaniu prebytkov sedimentovaného kalu pomocou fekálneho vozidla.

Výhody

bullet

dlhšia životnosť oproti adekvátnemu betónovému vyhotoveniu - odolnosť proti agresívnym vodám

bullet

zaručená vodotesnosť (vylúčenie znečisťovania okolitého prostredia priesakom obsahu septika a prieniku balastných vôd do septika)

bullet

uľahčená manipulácia pri transporte a inštalácii

bullet

osadenie do výkopu bez potreby obetónovania

bullet

minimalizácia nákladov na inštaláciu

Inštalácia

   Biologický septik je dodávaný v samonosnom vyhotovení určenom pre obsyp zeminou bez potreby obetónovania. Obetónovanie je potrebné len pri vysokej hladine spodnej vody. Umiestňuje sa vždy mimo budovy do pripravenej stavebnej jamy v hĺbke určenej projektom na základovú betónovú dosku o hrúbke do 200 mm. Tesne pred usadením sa odporúča rozprestrieť na podkladový betón slabú vrstvu jemného piesku. Septik musí byť usadený vodorovne. Po usadení sa teleso septika postupne napĺňa vodou a súčasne obsypáva zeminou, aby sa vzájomne eliminovali vnútorné a vonkajšie tlaky. V prípade, ak v mieste inštalácie vystupuje hladina spodnej vody nad úroveň základovej dosky, dodáme Vám septik v špeciálnom vyhotovení s prstencom pre čiastočné obetónovanie proti vztlaku vody. Takýto prípad je potrebné pred objednaním vopred konzultovať.

Technické údaje

   Konstrukčný návrh telesa septika je vypracovaný na základe podrobného statického výpočtu. Výber typu (celkový účinný objem septika) sa vykonáva výpočtom zo vzťahu: 

= a . n . q . t  [m3]

kde
a - súčiniteľ kalového priestoru (a = 1,5) 
n - počet pripojených obyvateľov (EO)
q - špecifická spotreba vody v m3/osobu, deň (0,08 až 0,15 m3)
t - zdržanie v dňoch (obvykle t = 3)

Obsluha a údržba

   Výrobca odporúča 1 x mesačne vykonať vizuálnu kontrolu hladiny v nátokovej komore a prípadne odstrániť plávajúce biologicky ťažko rozložiteľné nečistoty. Septik má byť vyčistený akonáhle výška kalu dosiahne jednu tretinu užitočnej výšky hladiny najmenej však 1 x za rok. Pri čistení septika (odčerpaní obsahu)  musí byť ponechaná asi 0,15 m vysoká vrstva anaeróbneho kalu na dne, aby po prítoku nových splaškov došlo k ich kontinuálnemu naočkovaniu anaeróbnymi baktériami.

Objednávanie

   V objednávke je potrebné uviesť typ septika podľa ponuky rozmerového radu, požadované umiestnenie a priemery vtokového a výtokového potrubia.

   Príklad objednávky:

Biologický septik plastový hranatý BS-H6 (užitočný objem 4,3 m3), umiestnenie v neprejazdnom teréne, nátok DN 100, výtok DN 90, HN=200 mm, zabezpečenie proti vztlaku podzemnej vody.

Dodacie

     Dodacia lehota je 3 týždne od záväznej objednávky po uhradení 50% z ceny celkovej dodávky včítane DPH, alebo podľa dohody.

Záruka a servis

   Záručná doba plastového telesa septika je 36 mesiacov od prevzatia zákazníkom za podmienky správnej inštalácie.

Dokumentácia kvality
bullet   Certifikát o nepriepustnosti
bullet   Prehlásenie výrobcu o zhode

Technické informácie a cena
Typ Počet obyvateľov Užitočný objem (m3) Počet nádrží Rozmery (mm) Celková hmotnosť (kg) Cena bez DPH Sk
L B H
BS-H4 4 3,2 1 2400 1360 1600 425 70 700,-
BS-H6 6 4,3 1 2400 1760 1600 500 76 900,-
BS-H8 8 5,5 1 3000 2160 1600 580 90 900,-
BS-H10 10 7,0 1 3000 2160 1600 650 99 900,-
BS-H15 15 10,8 1 3500 2160 2000 835 114 200,-
BS-H20 20 14,0 1 4500 2160 2000 970 133 300,-

HN=max. 300 mm, v prípade potreby väčšej hĺbky prítokového potrubia je potrebné typovú nádrž individuálne upraviť.

*Ceny sú orientačné (exw výroba ČR) bez DPH a dopravy

Schéma osadenia

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o septikoch a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko

Firma

Adresa

Špecifikujte otázku

E-mail (povinne) 

Telefón

horizontal rule

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34