Technológie a služby

                                                                            

 

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

FILTRÁCIA - ODVODŇOVANIE pomocou kalolisov

    Kalolisy sú zariadenia na oddeľovanie pevnej a kvapalnej fázy. Suspenzia prúdi proti textilnej tkanine (filtračnej plachtičke), ktorá kvapaliny prepúšťa a pevné látky zachytáva. Z prúdiacich častíc sa po určitom čase na filtračnej plachtičke vytvorí filtračný koláč. Kvapalná časť suspenzie prechádza filtračnou plachtičkou a tak sa získa filtrát bez tuhých látok. Filtračná plachietka a filtračný koláč tvoria prekážku pre prúdenie. S pribúdajúcim narastaním filtračného koláča je potrebný stále väčší tlak, aby sa tento odpor prekonal. Keď sa vo vnútri kalolisu vytvorí kompaktný filtračný koláč, ten po otvorení kalolisu vypadne.

Pri optimálnom nastavení parametrov procesu (prietok, tlak, čas) s ohľadom na suspenziu ako aj správny výber materiálu (filtračná plachietka, filtračné platne) dosahujú kalolisy pri rôznych použitiach maximálne výsledky filtrácie. Všetky postupy sa dajú plne zautomatizovať.

Kalolis s mostovým nosníkom Kalolis s bočnými nosníkmi

Oblasti použitia:

bulletochrana životného prostredia:
bulletkaly z priemyselných odpadových vôd:
galvanický, kožiarsky priemysel, morenie, mokré odprašovanie, čistenie dymových plynov, fosfátovanie, spracovanie kameňa, automobilový priemysel, železiarsky a oceliarenský priemysel, textilný, papierenský, sklársky elektrotechnický priemysel a čistenie pôdy
bulletkaly z komunálnych odpadových vôd:
primárny, sekundárny, zmiešaný kal, aeróbne stabilizovaný kal (aktivovaný kal), anaeróbne stabilizovaný kal (vyhnitý kal)
bulletúprava pitnej a úžitkovej vody:
bulletkaly z úpravy podzemných, povrchových a tečúcich vôd
bulletminerály, baníctvo:
bulletíl, podzol (bentonit), kaolín, keramika, porcelán, cement, rudy, flotačné kaly, uhlie
bullethutníctvo:
bulletmokré chemické získavanie: titánu, medi, olova, cínu, niklu, striebra, zlata
bulletchémia:
bulletpigmenty farieb, kyseliny (fosforečná, sírová, kremičitá, aminokyseliny), oxid titaničitý, stearíny, silikáty, zásady, rozpúšťadlá, plniace látky, uhličitan vápenatý, glyceríny
bulletpotravinárstvo:
bulletrepový cukor, trstinový cukor, škrob, ryžová múčka, tapioka, maniok, droždie, korenie, rastlinné oleje a tuky (palmový, slnečnicový olej atď.), živočíšne oleje a tuky (rybí olej a olej z mlieka), chaluhy (agar), sójová omáčka, želatína
bulletvýroba nápojov:
bulletwhisky, ryžové víno, pivo, víno
bulletfarmaceutický priemysel:
bulletkrvná plazma, enzýmy

Dodávky a montáž zariadení:

    Využitie membránových a komorových kalolisov zaručuje optimálne odvodňovanie. FONHIT s.r.o. v spolupráci so svojimi partnermi dodáva a spolu so svojimi zákazníkmi i spotrebiteľmi koncipuje kompletné technologické celky pre využitie v priemyselnej a komunálnej oblasti.

Kompletné technologické celky obsahujú všetky príslušenstvá pre spracovanie rôznych suspenzií:

bulletZberné nádrže
bulletÚprava anorganickými alebo organickými prostriedkami na kondicionovanie
bulletDávkovanie prostriedkov na kondicionovanie
bulletPlniace systémy pre kalolisy
bulletKomorové a membránové kalolisy
bulletZariadenia na ostrek filtračných plachtičiek
bulletZariadenia na kyslé pranie plachtičiek
bulletTransportné systémy pre filtračný koláč
bulletZariadenia na sušenie filtračného koláča
bulletČerpadlá, dopravné a prídavné zariadenia, riadiace systémy a doplnky 

    Moderné elektrotechnické riadenie vrátane všetkých armatúr, meracej a regulačnej techniky tvoria súčasť dodávky. Zariadenia a riadiaca technika spĺňajú všetky požiadavky pre automatizáciu až po 24 hodinovú bezobslužnú prevádzku. Všetky prevádzkové parametre môžu byť menené podľa prevádzkových podmienok. 

Zariadenia dodávame, montujeme, uvádzame do prevádzky a zabezpečujeme servisnú činnosť.

Technologická linka pre odvodnenie kalov s využitím kalolisu

Pozri súvisiacu stránku : Filtrácia

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o kaolisoch, odvodňovaní kalov a filtrácii vody v priemysle
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky technológií
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34