Technológie a služby

Zemný filter

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Biologický zemný filter - ZF
Použitie

Zemný filter typového radu ZF     Zemný filter sa zaraďuje ako druhý stupeň čistenia splaškových odpadových vôd - najčastejšie za malou biologickou čistiarňou odpadových vôd, alebo za septikom, čím zvyšuje celkovú účinnosť biologického čistenia. Biologické znečistenie, ktoré prejde prvým stupňom čistenia (ČOV, alebo septikom), rozkladajú vo filtri organizmy, ktoré žijú vo filtračnej pieskovej vrstve. ČOV so zemným filtrom je vhodným riešením v situáciách, kedy sú komplikované vsakovacie pomery vyčistenej vody do podložia, prípadne ak je potrebné využívať vyčistenú vodu z ČOV pre ďalšie účely ako vodu úžitkovú. Septik so zemným filtrom je vhodným riešením k rekreačnému zariadeniu (chata, chalupa a pod.), ktorý nie je celoročne užívaný a z toho dôvodu inštalácia aeróbnej biologickej čistiarne odpadových vôd nie je vhodná. Pre zabezpečenie minimálnych nárokov na prevádzku a energiu je potrebné zemný filter situovať v miestach s dostatočným výškovým rozdielom medzi výškou prítoku na filter a výškou odtoku. Vyčistené odpadové vody z uvedených sústav je možné podľa miestnych podmienok vypúšťať do vhodného recipientu, alebo do priesaku cez vhodný vsakovací systém. Vždy je však potrebné zohľadňovať podmienky, ktoré v súvislosti s vypúšťaním odpadových vôd stanovuje príslušná platná legislatíva.

Popis zariadenia

    Zemný filter definujeme ako zariadenie pre veľmi pomalú filtráciu predčistenej odpadovej vody cez jednu, alebo dve vrstvy filtračného materiálu. Objem zemného filtra sa stanovuje podľa priemerného množstva prítoku odpadových vôd a prípustného hydraulického zaťaženia filtra. Technologické zariadenie pre zemnú filtráciu pozostáva z hornej rozvodnej drenáže, vrstvy filtračnej náplne (praný piesok frakcie 4 - 8 mm) a dolnej zbernej drenáže. Horná i dolná drenáž je krytá štrkovým obsypom (štrk D8/16). Filtračná náplň musí byť oddelená od okolitej zeminy vodotesnou konštrukciou, ktorá bráni prieniku odpadovej vody a kontaminácii podzemných vôd. Teleso zemného filtra tvorí plastová nádrž - zvarenec z konštrukčných dosiek z polypropylénu do ktorej je drenáž uložená. Súčasťou zariadenia sú integrované zberné šachty na prítoku a na odtoku. Šachta na odtoku slúži súčasne ako revízna pre odber vzoriek vyčistenej vody. Rozvodné a zberné potrubie je vybavené odvetraním, ktoré musí byť vyvedené najmenej 0,5 m nad úroveň terénu a vybavené strieškou proti znečisteniu. Šachty sú zakryté plastovými vekami. Priestor nad filtračnou náplňou je potrebné prekryť vodotesnou fóliou a zasypať vrstvou zeminy po úroveň šachtových viek.   

Výhody zariadenia

bulletzemné filtre nevyžadujú takmer žiadnu údržbu a sú spoľahlivo funkčné i pri prerušovanej prevádzke
bulletprakticky nulové prevádzkové náklady
bulletdlhá, takmer neobmedzená životnosť
bullet

relatívne vysoká čistiaca účinnosť (znečistenie odpadových vôd na odtoku za septikom so zemným filtrom je porovnateľná s hodnotami znečistenia za dobre fungujúcou biologickou čistiarňou)

Inštalácia

    Zemný filter sa pripojí na odpadové potrubie z existujúceho stupňa čistenia (ČOV, septik a pod.), s odtokom do recipientu, dažďovej kanalizácie prípadne do priesakového systému. Prednosť má terén s miernym sklonom a s vylúčením akejkoľvek premávky vozidiel. Osadzuje sa do výkopu na rovnú plochu zo zhutnenej vrstvy piesku, alebo na podkladovú betónovú základovú platňu z prostého betónu o hrúbke cca. 100 mm. Po usadení telesa filtra sa vykonáva postupne obsyp drenáže štrkom, plnenie filtračným materiálom, položenie krycej fólie a prekrytie zeminou. Plnenie filtra sa vykonáva postupne po vrstvách cca 0,25 m pri súčasnom vonkajšom obsype telesa filtra presiatou zeminou z výkopu s priebežným miernym hutnením. S ohľadom na zabezpečenie správnej funkcie je potrebné filter dispozične umiestniť tak, aby úroveň základovej špáry bola bezpečne nad hladinou spodnej vody.

Technické údaje

   Zemné filtre sú dodávané v troch veľkostiach dimenzovaných a navrhovaných podľa veľkosti a charakteru predradeného čistiaceho zariadenia, teda podľa počtu pripojených obyvateľov a účinnosti prvého stupňa čistenia.

Objednávanie

   Príklad objednávky:
   Zemný filter, ako II. stupeň čistenia za septik dimenzovaný pre štyroch pripojených obyvateľov.(4 EO)

Dodacie podmienky

   Zemný filter je možné dopravovať běžnými prostriedkami, musí však byť zabezpečený proti posunu a poškodeniu.  Na základe samostatnej objednávky a zmluvy o dodávke technologickej časti stavby zabezpečí dodávateľ dopravu na miesto určenia, inštaláciu a sprevádzkovanie zemného filtra. Dodacia lehota je zvyčajne do 4 týždňov od obdržania záväznej objednávky, alebo v termíne podľa dohody.

Záruka a servis

   Záručná doba na plastové teleso filtra je 36 mesiacov od prevzatia objednávateľom za podmienky dodržania podmienok inštalácie.

Dokumentácia akosti

   Protokol o skúške vodotesnosti 
   Prehlásenie výrobcu o zhode
 

Zemné filtre typového radu ZF

Rozmerový rad Dosahovaná kvalita vyčistenej vody
Typové označenie Zaradenie ako 2.st. za septik, alebo ČOV-EO Počet pripojených obyvateľov Rozmery
L × Š × H (mm)
Ukazovateľ Priemerná  "p" hodnota (mg/l)
ZF-6 4 2 -6 3000×1200×1500 BSK5 do 60
6
ZF-10 8 6 -10 4500×1600×1500 CHSK do 120
10
ZF-20 15 10 -20 5500×2000×1500 NL do 30
20

    Požiadavky na kvalitu vyčistenej odpadovej vody budú na základe miestnych podmienok určené príslušným vodoprávnym orgánom.  Dosahované hodnoty „p“ sa pohybujú spravidla na úrovni 50% hodnôt uvedených v tabuľke.

Ceny

Typ

Rozmery ( mm )

Cena bez DPH Sk

Dĺžka

Šírka

Výška

ZF - 6

3000

1200

1500

35 300,-

ZF - 10

4500

1600

1500

53 300,-

ZF - 20

5500

2000

1500

68 900,-

* Cena je orientačná – bez dopravy exw. výrobňa ČR

Kompletný návrh technického riešenia podľa Vašich potrieb, požiadaviek a  obchodnú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o biologickom filtri skrápanom
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a Priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34